مسابقه سریع(رپید) فدراسیون شطرنج و هیات تهران

مسابقه سریع(رپید) فدراسیون شطرنج و هیات تهران

گرامیداشت شادروان مهندس هوشنگ قندی ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ ساعت ۹:۳۰