مسابقات آزاد فدراسیون و هیات شطرنج استان تهران

مسابقات آزاد فدراسیون و هیات شطرنج استان تهران

گرامیداشت استاد کاظم مرتضوی 24 لغایت 28 مرداد ماه 1401- استاندارد