دوره تخصصی تصمیم در وضعیت های بحرانی - استاد بزرگ قائم مقامی