ثبت نام قهرمانی باشگاه های کشور

ثبت نام قهرمانی باشگاه های کشور

لطفا فرم را با دقت پر کنید و قبل از پر نمودن فرم فیش ورودیه مسابقات را به مبلغ 5 میلیون تومان به حساب فدراسیون واریز و ضمیمه کنید
6037991899903003 شماره کارت به نام کمک های مردمی فدراسیون
0105759838007 شماره حساب - بانک ملی