اصلاح مشخصات یا مشکلات ریتینگ فیده

اصلاح مشخصات یا مشکلات ریتینگ فیده

هر مشکلی که در اسم و تاریخ تولد یا ریتینگ شما در فیده هست یا به نوعی به فیده مربوط میشه از طریق این فرم مطرح کنید . ریتینگ سیستم جامع مهم نیست.