اصلاح مشخصات فیده یا سیستم جامع

اصلاح مشخصات فیده یا سیستم جامع

هر مشکلی که در اسم و فامیل و تاریخ تولد و ... سیستم جامع یا فیده است