ثبت نام مسابقات جشنواره آقایان کشور

ثبت نام مسابقات جشنواره آقایان کشور

این فرم را تنها یک بار پر کنید
اگر سیستم جامع تا شروع مسابقه تمدید نباشد ثبت نام کننده حذف می شود
قبل از پر نمودن فرم، مبلغ ورودیه و اسکان را به حساب زیر واریز و رسید آن را در فرم آپلود کنید
0111436996008 حساب بانک ملی
IR47 0170 0000 0011 1436 9960 08 : شبا